Monday, February 27, 2012

నారదమహర్షి లోకసంచారము చేయ బోవుట

                                                      శ్రీమద్భాగవత మాహాత్మ్యం    ద్వితీయాశ్వాసము
                                                          నారదమహర్షి లోకసంచారము చేయ బోవుట

ఉ. అంతట నెల్ల వారు వెరగంది చెవింగొన నాకసంబునం
వింతగ వాక్యముల్ గలిగె వీరిని నారద మేలుకొల్ప  నీ
యంతటి వాడు పూనుకొను టన్ని విధంబుల మేలు గాదె ని
శ్చింతగ నుండుమా శుభము చేకురు దేవమునీంద్రసత్తమా

ఉ. ధర్మప్రవర్తకుండయిన దైవము వీరికి పూర్ణసత్త్వమున్
నిర్మల తేజమున్ మరల నెప్పటి తీరున నొప్పజేయు స
త్కర్మవిశేషముం గరముదారమనస్కుడవైన నీవు ము
న్నర్మిలి చేయగా వలయు నప్పుడు గల్గు శుభంబు చెచ్చెరన్.

ఆ.వె. సాధు పూరుషులను చక్కగా సేవించి
దాని నెరిగి చేయదగును నీకు
పిదప భక్తిదేవి బిడ్డలు తోడుగా
దిక్కులెల్ల వెలుగ తేజరిల్లు

ఉ. ఆ యశరీరవాణి  యిటు లందరు చక్కగ నాలకింపగన్
తీయగ  బల్కె నారదు మదిం గడు మోదము కల్గె గాని తా
జేయగ  నైన యట్టి   బహు చిత్రవిశేషసుకర్మరూపమే
దోయెరిగింపదేమియని తోడుత నచ్చెరువందె నాతడున్

కం. ఈ  గగన వాణి చెప్పిన
దౌ గహనంబైన కర్మ మది  యెట్టిది నే
నే గతి యెరుక గల మహా
భాగుల నీ వసుధ గుర్తు పట్టెద ననుచున్

ఆ.వె. తలచి నారదర్షి ధరనెల్ల శోధించి
యెవరి వలన చింత యెల్ల దీరు
నట్టిసత్పురుషులనెట్టులైన నెరుంగ
నుత్సహించి బలికె నువిదలకును

ఉ. ఆకస మాడు పల్కులవి యందరు వింటిమి చల్ల నాయె గా
మీకును మానసంబు లిక మేమును నెచ్చట నట్టి  సత్క్రియన్
మాకుపదేశమిచ్చుటకు మాధవు నాజ్ఞను సాధుపుంగవుల్
శ్రీకరు లుందు రట్టి యెడ  చేరగ నౌనిక బోయి వచ్చెదన్

మ. ఇది సత్యంబగు భక్తిదేవి వినుమా యీ జ్ఞానవైరాగ్యముల్
నిదురన్ వీడుటె కాదు తొల్లిటి వలెన్ నీ తోడుగా నిల్చి యిం
కెదురే లేక వసుంధరాతలవిహారేఛ్ఛన్ ప్రవర్తించగా
ముదమారం గను దీవు నీదు యశమున్ మున్ముందు మిన్ముట్టెడిన్

ఆ.వె. మహిత ధర్మ ములకు మకుటాయమానమై
యొప్పు ననుచు భక్తి  యుర్వి కెల్ల
విశదపరచ నేను విఫలుడ నైతినా
విడుతు గాక నారదు డను పేరు

కం. అని పలికి నారదుండును
వనితాజన రక్షణమున వదలుచు జ్ఞానం
బును వైరాగ్యంబును  తా
జనె  తీర్థాటనము జేయు సంకల్పముతో

7 comments:

 1. syaamaleeyam gaaru,

  cp brown seva samiti taraphuna memu oka kaaryakramamu chestunnaamu. dayachesi mee mail id cpbrownsevasamithi@yahoo.com ki pampite meeku vivaraalu andachestaamu.

  n chandra sekhar www.cpbrown.org bangalore 9845717166

  ReplyDelete
 2. nice
  hi
  We started our new youtube channel : Garam chai . Please subscribe and support
  https://www.youtube.com/garamchai

  ReplyDelete
 3. good morning
  its a nice information blog
  The one and the only news website portal INS Media.
  please visit our website for more news updates..
  https://www.ins.media/

  ReplyDelete
 4. nice article
  https://goo.gl/Yqzsxr
  plz watch and subscribe our new channel

  ReplyDelete
 5. Nice Blog, It's Useful for Everyone. More Information Visit Our Website ..

  TeluguVilas

  Thanks..,

  ReplyDelete
 6. nice blog ! thanks for sharing the post . for more updates please visit our website
  Trendingandhra

  ReplyDelete